BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości (lokal)

Sprzedaż lokalu mieszkalnego -Pisz, ul.Gałczyńskiego
 1. Położenie nieruchomości: PISZ ul. Gałczyńskiego 6/14
 2. Numer geod. działki: 457/1
 3. Powierzchnia działki: 339 m2
 4. Numer księgi wieczystej: 11976
 5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 65,60 m2, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, VC i przedpokoju, usytuowany na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul.Gałczyńskiego 6. Do lokalu mieszkalnego należy 1 piwnica.
  Budynek mieszkalny składa się z 17 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. budynku - 772 m2.
  Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównych najemców, posiadających umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Cena lokalu (wartość lokalu liczona bez udziału w gruncie i bez nakładów najemcy na remonty) - 64.737 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści siedem zł).
 7. Cena udziału w działce gruntu: 1.330 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści zł.)
 8. Wysokość opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu: 13 zł (słownie: trzynaście zł).
 9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 333 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy zł).
 10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą nr XXIV/238/97 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 grudnia 1997 r. została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej lokalu mieszkalnego.
 11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 12. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę lokalu lub pierwszą ratę za lokal oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
 14. Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 31.12.2003 r.
 15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisza przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
 16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.08. 2003 r. do dnia 28.08.2003 r.
Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2003 11:40
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2003 08:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sie 2003 07:13
Opublikował(a): Tomasz Olszewski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1851 razy