BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z pasa drogowego  drogi powiatowej nr 1660N.  

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: poniedziałek, 26 paź 2020 08:11
Data opublikowania: poniedziałek, 26 paź 2020 15:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lis 2020 08:03
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 411 razy