BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 26/108,
Numer KW – OL1P/00026502/1,
Powierzchnia nieruchomości – 300 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na powiększenie działki ogrodowej oznaczonej nr 26/3,                                                

Roczna wysokość czynszu – 150,00 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.11.2020r. do dnia 25.11.2020r.

 

Data powstania: środa, 4 lis 2020 12:59
Data opublikowania: środa, 4 lis 2020 13:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2020 09:43
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 174 razy