BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.25.2020.TP

Obwieszczenie o możliwości wniesienia uwag przed wydaniem decyzji

         Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 125/63 mm wraz z przyłączami gazowymi PE25 mm na działkach o nr geodezyjnych 14/26, 14/80, 14/34, 14/82, 16/19, 5, 15/1, 16/22, 16/13, 15/2, 4/20, 4/21, 4/35, 14/83, 13, 14/39, 7/2, 6/4, 6/7, 6/14, 6/3, 4/24, 4/26, 6/20, 6/22, 3/7, 6/12, 2 położonych w obrębie Pisz 2 oraz na działkach o nr geodezyjnych 16/2, 24/1, 23, 107, 32/7, 68, 39, 37/3, 60, 50/2, 45/3, 28, 106, 110, 111/3, 111/4, 102, 103, 83/3, 29/3, 30/5, 201, 13, 11, 7, 70, 62, 59, 55, 56, 50/1, 44/7, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia można kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20.01.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 20.01.2021r.

 

Data powstania: środa, 20 sty 2021 09:55
Data opublikowania: środa, 20 sty 2021 11:10
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 393 razy