BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.25.2020.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 01.02.2021 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn

 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Panią Annę Grodkiewicz,

przedstawiciela Biura Projektów NOW-EKO Sp. z o.o.

 

                                   

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 25/20/21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 125/63 mm wraz z przyłączami gazowymi PE25 mm na działkach o nr geodezyjnych 14/26, 14/80, 14/34, 14/82, 16/19, 5, 15/1, 16/22, 16/13, 15/2, 4/20, 4/21, 4/35, 14/83, 13, 14/39, 7/2, 6/4, 6/7, 6/14, 6/3, 4/24, 4/26, 6/20, 6/22, 3/7, 6/12, 2 położonych w obrębie Pisz 2 oraz na działkach o nr geodezyjnych 16/2, 24/1, 23, 107, 32/7, 68, 39, 37/3, 60, 50/2, 45/3, 28, 106, 110, 111/3, 111/4, 102, 103, 83/3, 29/3, 30/5, 201, 13, 11, 7, 70, 62, 59, 55, 56, 50/1, 44/7, 45/1, 45/2, 45/4, 45/5 położonych w obrębie Maldanin, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Maldanin.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.
Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2021 13:52
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2021 14:24
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 384 razy