BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do sprzedaży

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki –  18/14,
Numer KW – OL1P/00014179/0,
Powierzchnia nieruchomości – 2454 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
Cena nieruchomości – 172 000,00 zł + 23% VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/437/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
5. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej wsi Jagodne. Na ww. nieruchomość została wydana decyzja Burmistrza Pisza z dnia 8.03.2012 r. o  nr 25/12 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7.Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 19 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.

 

Data powstania: piątek, 19 lut 2021 13:21
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2021 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 mar 2021 13:25
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 310 razy