BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2021.TP

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

 

         Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Pisz – Łupki na działkach o nr geodezyjnych:

- 2, 3/1, 4/6, 5, 1465 położonych w obrębie Pisz 1,

- 116/3, 117/36, 135/10, 135/12 położonych w obrębie Pisz 2,

- na części działki 121/3 (znajdującej się poza opracowaniem m.p.z.p.) położonej w obrębie Pisz 2,

- 1/13, 1/27, 1/31, 1/32, 1/38, 1/50, 1/57, 34/1, 34/7, 34/35, 34/37, 37/4, 40/5, 41/3, 42/2, 42/3, 52/1, 

  66/33, 71/6, 71/7, 75/6, 75/7, 75/8, 110/1, 214/1, 215, 630/11, 630/12 położonych w obrębie Łupki, gm. Pisz,

- na częściach działek 219, 220/1, 221, 223, 228/1 (znajdujących się poza opracowaniem m.p.z.p.) 

  położonych w obrębie Łupki, gm. Pisz, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia można kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 25.03.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 25.03.2021r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,

 

 

 

Data powstania: czwartek, 25 mar 2021 12:31
Data opublikowania: czwartek, 25 mar 2021 14:41
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 435 razy