BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2021.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 12.04.2021 r. na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42 A

10-409 Olsztyn       

            

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Andrzeja Krok

                                 

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 6/21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Pisz – Łupki na działkach o nr geodezyjnych:

- 2, 3/1, 4/6, 5, 1465 położonych w obrębie Pisz 1,

- 116/3, 117/36, 135/10, 135/12 położonych w obrębie Pisz 2,

- na części działki 121/3 (znajdującej się poza opracowaniem m.p.z.p.) położonej w obrębie Pisz 2,

- 1/13, 1/27, 1/31, 1/32, 1/38, 1/50, 1/57, 34/1, 34/7, 34/35, 34/37, 37/4, 40/5, 41/3, 42/2, 42/3, 52/1, 66/33, 71/6, 71/7, 75/6, 75/7, 75/8, 110/1, 214/1, 215, 630/11, 630/12 położonych w obrębie Łupki, gm.Pisz,

- na częściach działek 219, 220/1, 221, 223, 228/1 (znajdujących się poza opracowaniem m.p.z.p.) położonych w obrębie Łupki, gm. Pisz.

 

 

      Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem  Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 12.04.2021r.

 

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 12.04.2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz tablicy ogłoszeń w Sołectwie Łupki.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 12 kwi 2021 09:51
Data opublikowania: poniedziałek, 12 kwi 2021 11:55
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 403 razy