BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Pisz , dnia 31-01-2005 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Klementowskiego 11/20
2. Numer działki : 446/1
3. Powierzchnia działki : 884m2
4. Numer księgi wieczystej: 11496
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 20, o powierzchni użytkowej 36,13m2 ,składający się z
2 pokoi ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na IV piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Klementowskiego nr 11 .
Do lokalu mieszkalnego nr 20 należy jedna piwnica oznaczona nr 20 o pow. 3,55m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.285m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 35.560,-zł. (słownie złotych :
trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1.778,-zł.
(słownie złotych : jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt osiem ).
Koszty wyceny wynoszą - 100,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 36,13/3285 wynosi : 390,-zł
( słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 4,00,- zł. (słownie: cztery ) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 98,-zł.(słownie złotych :
dziewięćdziesiąt osiem ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz , natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.09.2005r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 01 lutego 2005r.
do dnia 22 lutego 2005r.


Data powstania: wtorek, 1 lut 2005 08:24
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2005 09:52
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lut 2005 10:08
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1942 razy