BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 02 luty 2005r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXI- sza SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 LUTEGO 2005 ROKU / CZWARTEK / O GODZINIE 10 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr XXX/04 z obrad Sesji.
4.Informacja Burmistrza Pisza.
5.Zapytania i wnioski sołtysów.
6.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pisz.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu nowej przeprawy mostowej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zdory nad Jeziorem
Seksty.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części wsi Zdory nad Jeziorem Seksty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych, określonych w tabeli miesięcznych stawek wynagradzania zasadniczego pracownikówMiejsko- Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz
17.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków :za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku
pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
18.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego na terenie gminy Pisz.
20.Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Pisz.
22.Wyznaczenie Komisji do rozpatrzenia skargi Pana Grzegorza Puchalskiego na działania dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu.
23.Interpelacje i zapytania radnych.
24.Odpowiedzi na zapytania radnych.
25.Wolne wnioski i informacje.
26.Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: środa, 2 lut 2005 07:30
Data opublikowania: środa, 2 lut 2005 08:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lut 2005 15:02
Opublikował(a): Janusz Zachara
Zaakceptował(a): Janusz Zachara
Artykuł był czytany: 2189 razy