BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – obręb Jeże, gmina Pisz,
Numer działki –  cz. 248/4,
Numer KW – OL1P/00013681/5,
Powierzchnia nieruchomości –  500 m²,
Opis nieruchomości – teren pod stacją bazową Orange Polska,   
Roczna wysokość czynszu – 21.000,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/307/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, stanowi obszar użytków rolnych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 czerwca 2021 r. do dnia 29 czerwca 2021 r.

Data powstania: wtorek, 8 cze 2021 12:34
Data opublikowania: środa, 9 cze 2021 08:58
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 126 razy