BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości .

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki w Jaśkowie.
W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości - Jaśkowo ,gmina Pisz.
Numer działki - 66/18
Powierzchnia działki - 262m2
Numer KW - 11594
Opis nieruchomości - działka zabudowana budynkiem letniskowym , będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej .
Cena działki -8.100,-zł.
Wartość prawa użytkowania wieczystego - 3.600,-zł.
Cena sprzedaży -4.500,-zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/95/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16.05.2003r.została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań .
4. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty, lub dokona spłaty należności w ratach rocznych . Kwotę 4.500,-zł. /sł. cztery tysiące pięćset złotych /stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość
należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi teren istniejącej zabudowy letniskowej.
6.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
7.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 sierpnia 2003r. do 03 września 2003r.
Data powstania: czwartek, 14 sie 2003 12:06
Data opublikowania: czwartek, 14 sie 2003 14:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 wrz 2003 09:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1906 razy