BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie (Pisz 1)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – cz. 1149/32
Numer KW – OL1P/ 00013024/4,
Powierzchnia nieruchomości –  4144 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym z częścią magazynową o powierzchni zabudowy 212,31 m2 i budowlą (wiata) o powierzchni zabudowy 347,83 m2, przeznaczona do prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do oddania w nieodpłatne użytkowanie   na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4404) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6PU -  tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Data powstania: czwartek, 10 cze 2021 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 14 cze 2021 08:32
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 239 razy