BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Pogobie Tylne)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Tylne 
Numer działki –  6564/27259 udziału w działce nr 95/2,
Numer KW – OL1P/00023350/9,
Powierzchnia nieruchomości – 1600 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi,
Cena udziału w nieruchomości, będącego przedmiotem sprzedaży – 36.650,00 zł 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/299/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej współwłasność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.    
5.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MR/MN – tereny zabudowy zagrodowej. Mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
7. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży udziału w nieruchomości lub pierwszą ratę ceny wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 
Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 15 czerwca 2021 r.
do dnia 6 lipca 2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 cze 2021 12:09
Data opublikowania: poniedziałek, 14 cze 2021 14:55
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 309 razy