BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm,), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2021 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

- nr 1851N droga powiatowa nr 1694N – Rostki – Pilchy,

-  nr 1688N Szczechy Wielkie – Zdory  - doga krajowa nr 63 (Kociołek Szlachecki),

- nr 1692N droga krajowa nr 63 – Trzonki  – droga powiatowa nr 1851N.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z  2021r. poz. 1098)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul.Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 20.07.2021 r.  do dnia 18.08.2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 19 lip 2021 14:40
Data opublikowania: środa, 21 lip 2021 08:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sie 2021 10:38
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 221 razy