BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.222.2021.AK

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r. poz. 735/, zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 109/4,   położonej  w obrębie Babrosty, gmina Pisz,  nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2021r. poz. 735/.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z właściwymi organami określonymi w art. 53 ust. 4 pkt 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm./ oraz konieczność dopełnienia przez organ czynności określonych w  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r. poz. 735/.

 

Przewidywany termin załatwienia ww. sprawy do dnia 22. 10. 2021r.

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, zatem zgodnie z art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r. poz. 735/ zawiadomienie stron o dalszych czynnościach w tej sprawie, w tym o wydanym rozstrzygnięciu, będzie następować w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pisz.hi.pl.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

  Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.07.2021r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Pouczenie

Strona postępowania ma prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

 

Data powstania: piątek, 23 lip 2021 08:12
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2021 08:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sie 2021 07:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 282 razy