BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
Numer działki – 399/15,
Numer KW – OL1P/00043233/9,
Powierzchnia nieruchomości – 29 m²,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (garaż) o powierzchni zabudowy 21 m²,
Cena nieruchomości – 12600 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego (garaż). 
2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/466/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych oraz komunalnych budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1210) lokal użytkowy został przeznaczony do sprzedaży. 
3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z inną nieruchomością:
-nieograniczona w czasie służebność gruntowa, ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez nieruchomość, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 399/12 pasem o szerokości 4 metrów, zaznaczonym kolorem czerwonym na załączniku do protokołu przetargu stanowiącym integralną część aktu notarialnego, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pisz 1, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, oznaczonej jako działka gruntu o numerze geodezyjnym 402/3,
-służebność gruntowa ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, polegająca na prawie przejścia i przejazdu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem 39912 – pasem gruntu zaznaczonym kolorem czerwonym na mapie stanowiącej integralną część aktu notarialnego, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 399/11.       
4. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego  i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 4404 z dnia 4 listopada 2020 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 10MWU - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. 
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości. 
6. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywca jest zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto podane wyżej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 września 2021 r. do dnia 12 października 2021 r.


 


 

Data powstania: środa, 22 wrz 2021 08:50
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2021 13:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 99 razy