BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Szczechy Małe))

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 1990 z późn. zm.)

   I. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/39
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 940 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 50.800 zł + 23% podatku VAT
 II. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
     Numer działki – 14/40
     Numer KW – OL1P/00019638/1
     Powierzchnia nieruchomości – 940 m2
     Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
     Cena nieruchomości – 56.400 zł + 23% podatku VAT
III. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
      Numer działki – 14/41
      Numer KW – OL1P/00019638/1
      Powierzchnia nieruchomości – 939 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
      Cena nieruchomości – 50.700 zł + 23% podatku VAT
IV. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
      Numer działki – 14/45
      Numer KW – OL1P/00019638/1
      Powierzchnia nieruchomości – 874 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
      Cena nieruchomości – 52.500 zł + 23% podatku VAT
V. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
      Numer działki – 14/46
      Numer KW – OL1P/00019638/1
      Powierzchnia nieruchomości – 822 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
      Cena nieruchomości – 49.400 zł + 23% podatku VAT
VI. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
      Numer działki – 14/48
      Numer KW – OL1P/00019638/1
      Powierzchnia nieruchomości – 821 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
      Cena nieruchomości – 49.300 zł + 23% podatku VAT
VII. Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Małe
      Numer działki – 14/49
      Numer KW – OL1P/00019638/1
      Powierzchnia nieruchomości – 822 m2
      Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
      Cena nieruchomości – 49.400 zł + 23% podatku VAT


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy i miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.
3. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
5. Nabywcy uiszczą należności  stanowiące ceny sprzedaży nieruchomości ustalone w przetargach w drodze jednorazowych wpłat najpóźniej do dnia zawarcia aktów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/84/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Małe gmina Pisz,zwanego „SZCZECHY MAŁE 1” (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100 poz. 1371) stanowią obszar oznaczony symbolem 4ML – tereny zabudowy letniskowej.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywców.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 7 października 2021 r.
    do dnia 28 października 2021 r.

Data powstania: czwartek, 7 paź 2021 11:22
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2021 12:11
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 299 razy