BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usuniecie drzewa

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm,), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2021 r.   zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa z działki nr 1144/16 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z  2021 r. poz. 1098 z późn. zm.),   Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 20.10.2021 r.  do dnia 18.11.2021 r.

Data powstania: wtorek, 19 paź 2021 12:33
Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 14:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 lis 2021 08:15
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 64 razy