BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.):

  1. Numer KW: OL1P/00023446/9, nr działki 352/4.
  2. Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 79,35 m2, lokal użytkowy nr 7, 12-200 Pisz, ul. Dworcowa 4.
  3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/379/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Pisz  położonego  na terenie gminy Pisz, do oddania w najem  na okres 3 lat.
  4. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  5. Miesięczna wysokość czynszu: 615,00 zł (brutto), w tym 23% podatku VAT. Najemca będzie obowiązany do uiszczania oprócz czynszu innych opłat, tj. media i usługi, z których będzie korzystał.
  6. Czynsz za wynajmowany lokal użytkowy należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
  7. Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 29 listopada 2021 r.        do 19 grudnia 2021 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 lis 2021 13:41
Data opublikowania: piątek, 26 lis 2021 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 gru 2021 08:34
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 121 razy