BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O DECYZJI ZPN.6220.2.2.2022.AK

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 40MW na działkach o nr 105/3 w obrębie Jagodne, nr 4/4 w obrębie Babrosty, nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”

 

Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
    w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody

Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2022 08:31
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lut 2022 11:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2022 08:19
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 128 razy