BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Łysonie, gmina Pisz,
Numer działki – 91,
Numer KW – OL1P/00013683/9,
Powierzchnia nieruchomości – 3000 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 176,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2022 r. do dnia 22.03.2022 r.

Data powstania: wtorek, 1 mar 2022 07:43
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2022 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 23 mar 2022 07:26
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 214 razy