BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2373 z późn. zm.),

 

INFORMUJĘ

 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 81 położonej w obrębie geodezyjnym Pilchy.

Z treścią    wydanej   decyzji  można  zapoznać  się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. nr 19 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miejski%20w%20Piszu

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: środa, 2 mar 2022 11:27
Data opublikowania: środa, 2 mar 2022 13:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 mar 2022 08:21
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 236 razy