BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./,

I.
Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Olsztyńska,
Numer działki – cz. 39/2,
Numer KW – OL1P/00013019/4,
Powierzchnia nieruchomości – 6 m²,
Opis nieruchomości – teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m2,
W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 29 KS – zieleń nieurządzona, stacja paliw. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
II.
Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska,
Numer działki – cz. 495/3,
Numer KW – OL1P/00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości – 6 m²,
Opis nieruchomości – teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m2,
W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24.KP – teren parkingów i zespołów garażowych.
III.
Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Trzcinowa,
Numer działki – cz. 317/3,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 6 m²,
Opis nieruchomości – teren pod tablicą reklamową o pow. 12,50 m2,
W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar alternatywnego przebiegu trasy obwodnicy zewnętrznej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.


Roczna wysokość czynszu – 12 375,00,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.                                                                                                                

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.03.2022 r. do dnia 28.03.2022 r.

Data powstania: wtorek, 8 mar 2022 09:10
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2022 15:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2022 08:19
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 232 razy