BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) informujemy, że odpady komunalne pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są odbierane
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu.

Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest przedsiębiorstwo Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie,
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn.

Odpady ulegające biodegradacji są przekazywane do Regionalnej instalacji do kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, tj. do firmy DBAJ Marta Prychodko z siedzibą
w Świętajnie, ul. Polna 25 C, 12-140 Świętajno.

Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, ich właściciele mogą przekazywać przedsiębiorstwom wpisanym do Rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pisz prowadzonego przez Burmistrza Pisza (link do rejestru: https://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=22876).

Odpady niesegregowane (zmieszane) są przekazywane przez podmioty odbierające odpady zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Data powstania: czwartek, 10 mar 2022 12:24
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2022 13:31
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 460 razy