BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Wiartel)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel,
Numer działki – 28/28,
Numer KW – OL1P/00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości – 191 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 18.000,00 zł 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/355/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.   
5.W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
8. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości  zwolniona jest od podatku VAT.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
12. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia
14 marca 2022 r.  do dnia 4 kwietnia 2022 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2022 14:17
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2022 14:07
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 432 razy