BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.391.2021.AK

o wydanej decyzji

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r. poz. 503/ oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm. /. 

 

Burmistrz Pisza

 

podaje do publicznej wiadomości informację, że dniu 16.03.2022r. została wydana Decyzja Nr 391/21/22 o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (z dopuszczeniem możliwości realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoły do 1MW), na  działkach  o nr 1/27 i 14/100 / w granicach oznaczonych literami A-B-C-D-E-F-G-H-I i AA-BB-CC-DD-EE-FF-GG-HH-II-JJ-KK-LL-MM-NN na załączniku Nr 1 do projektu decyzji /,  w obrębie Borki, gmina Pisz”.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu 26.11.2021r. inwestor uzyskał decyzję Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPN.6220.1.4.2020.AK.

 

   Z treścią  wydanej decyzji o warunkach zabudowy  oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w pokoju nr 63 w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.15 do 15.15. do dnia 30.03.2022r.

 

  

Niniejsze obwieszczenie wraz z treścią decyzji zostaje, na okres 14 dni, zamieszczone w dniu 16.03.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl . Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
    w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatycznym

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 mar 2022 11:29
Data opublikowania: środa, 16 mar 2022 13:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 mar 2022 08:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 131 razy