BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Pisz 1 - cz. dz. 399/17)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 20221 r.  poz. 1899 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego, 
Numer działki – cz. 399/17,
Numer KW – OL1P/ 00012303/5,
Powierzchnia nieruchomości –  63 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym wraz z terenem towarzyszącym
Roczna wysokość czynszu – 219,00 zł + 23% podatku VAT,
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/448/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2022 r.. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres 10 lat.     
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie corocznie aktualizowany wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanym corocznie przez Prezesa GUS
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 kwietnia 2022 r.  do dnia 17 maja 2022 r.

Data powstania: poniedziałek, 25 kwi 2022 14:29
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2022 09:47
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 561 razy