BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.14.2022.ER

o wydanej decyzji o warunkach zabudowy

       Zgodnie z art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022 r. poz. 503/ w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm./

zawiadamiam,

że w dniu 28.04.2022 r. Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 14/22 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu hotelowego /wypoczynkowo – rekreacyjnego/ wraz z budynkami i obiektami towarzyszącymi oraz z zagospodarowaniem terenu niezbędnym do funkcjonowania kompleksu i z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 2/1, obręb Kocioł Duży, gmina Pisz.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Piszu w pok. Nr 62 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm./ zapoznanie z dokumentacją następuje na pisemny wniosek.

Treść decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.pisz.hi.pl.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w dniu 28.04.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6
    1 lit. a i c RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 kwi 2022 08:50
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2022 09:06
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 163 razy