BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomosci (Trzonki)

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
   Numer działki –  60/5,
   Powierzchnia nieruchomości – 1490 m2
   Numer  KW – OL1P/00013710/8,
   Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana 
   Cena wywoławcza nieruchomości –  67.000,00 zł + 23% podatku VAT
   Wadium – 13.000,00 zł
II. Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Trzonki,
   Numer działki –  60/6,
   Powierzchnia nieruchomości – 1338 m2
   Numer  KW – OL1P/00013710/8,
   Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana 
   Cena wywoławcza nieruchomości –  60.000,00 zł + 23% podatku VAT
   Wadium – 12.000,00 zł

1. Przetargi odbędą się dnia  8 czerwca 2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5:
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00
- na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 11.00.
2. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe:
- ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, nieograniczona w czasie służebność przesyłu polegająca na:
1) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
2) prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń wodociągowych, o których mowa wyżej wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, a ograniczającą się i wykonywaną w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 150/, zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym integralną część aktu notarialnego.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Ceny sprzedaży nieruchomości stanowiące ceny przetargowe należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umów notarialnych na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5.  W/w nieruchomości położone są na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości zostały wydane decyzje nr 191/11 i 190/11 o warunkach zabudowy z dnia 15.12.2011 r. dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umów notarialnych sporządzonych w Kancelarii Notarialnej  w Piszu po sporządzeniu protokołów z przetargów.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 3 czerwca 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 29 kwi 2022 11:37
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2022 12:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 522 razy