BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gizewiusza,
Numer działki – 362/1,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 9 m²,
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy
 9 m²,
Cena nieruchomości – 4100 zł + 23% podatku VAT.


1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego (budynek gospodarczy). 

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/466/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych oraz komunalnych budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1210) lokal użytkowy został przeznaczony do sprzedaży. 

3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością:
-służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu na ul. Gizewiusza.

4. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonym na planie jako jednostka A1ZP zatwierdzonym uchwalą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca             2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006 r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca nieruchomości. 

6. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywca jest zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto podane wyżej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 

9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 13 lipca 2022 r.

Data powstania: środa, 22 cze 2022 14:26
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2022 13:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lip 2022 08:13
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 226 razy