BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży ( Pisz 1 - dz. 1129/52)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,
Numer działki –  1129/52
Numer KW – OL1P/00013021/1,
Powierzchnia nieruchomości – 3264 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
Cena nieruchomości – 685.000,00 zł  + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr  LII/550/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W Dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości ujawnione są ograniczone prawa rzeczowe:

a) ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie polegająca na: 
1) posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej NN, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, 
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością, 
3) utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz niesadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z ogrodzeniem tego terenu, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1878/3, położonej przy ulicy Pisańskiego, w obrębie 0001 Pisz 1, gminie Pisz, powiecie piskim, województwie warmińsko-mazurskim, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część aktu notarialnego.

b) ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie polegająca na: 
1) posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej SN oraz dwóch słupów, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, 
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
3) utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz niesadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z ogrodzeniem tego terenu w zakresie wygrodzenia ustanowionej służebności, z możliwością ogrodzenia terenu ogrodzeniem przebiegającym po granicy geodezyjnej działki, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 481/40, położonej przy ulicy Czerniewskiego, w obrębie 0001 Pisz, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część aktu notarialnego.

c) ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie polegająca na: 
1) posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej SN, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, 
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
3) utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z ogrodzeniem tego terenu w zakresie wygrodzenia ustanowionej służebności, z możliwością ogrodzenia terenu ogrodzeniem przebiegającym po granicy geodezyjnej działki, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 481/56, położonej przy ulicy Czerniewskiego, w obrębie 0001 Pisz, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część aktu notarialnego.

d) ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie polegająca na: 
1) posadowieniu i znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej SN oraz słupa, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej, 
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1, wraz z prawem niezakłóconego i nieutrudnionego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,
3) utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz niesadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z ogrodzeniem tego terenu w zakresie wygrodzenia ustanowionej służebności, z możliwością ogrodzenia terenu ogrodzeniem przebiegającym po granicy geodezyjnej działki, a ograniczająca się i wykonywana w granicach działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1129/41, położonej przy ulicy Słubickiej, w obrębie 0001 Pisz, gmina Pisz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część aktu notarialnego.

4.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolem 10.MW– teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 24 czerwca 2022 r.
    do dnia 15 lipca 2022 r.

Data powstania: czwartek, 23 cze 2022 13:55
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2022 08:50
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 394 razy