BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki –  26/112,
Numer KW – OL1P/00032312/7,
Powierzchnia nieruchomości – 489 m²,
Opis nieruchomości –  teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                                                                                 
Roczna wysokość czynszu – 281,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi tereny nieurządzone z przewagą zieleni niskiej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.06.2022r. do dnia 20.07.2022r.

 

Data powstania: środa, 29 cze 2022 08:31
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2022 14:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lip 2022 09:16
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 43 razy