BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata retencyjna

Opłata retencyjna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) nakłada na samorząd lokalny obowiązek ustalenia opłaty wodnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

- użytkownikami wieczystymi gruntów,

- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne opłatę za usługę wodną uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wskazuje, że wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznej czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób obliczania opłaty za usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy, z którego  wynika, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Opłatę za zmniejszoną naturalną retencję terenową ustala Burmistrz Pisza w formie informacji, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu w terminie 14 dni od dnia, w którym mu ją doręczono.

Jednostkowe stawki opłat, zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502), wynoszą:

  1. a) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. b) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

- do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

- od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

- powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Na podstawie art. 552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia za poszczególne kwartały Burmistrzowi Pisza w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

Oświadczenia należy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich link przekierowujący na stronę BIP Wód Polskich i przesłać na adres: Urząd Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz lub złożyć osobiście w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Na podstawie złożonego oświadczenia tut. organ prześle stosowną informację naliczającą opłatę.

Data powstania: piątek, 1 lip 2022 11:40
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2022 11:50
Opublikował(a): Michał Kulenty
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 69 razy