BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Kwik, dz. nr 125/5)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki –  125/5,
Numer KW – OL1P/00003593/8,
Powierzchnia nieruchomości – 3689 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, 
Cena nieruchomości – 553 350,00 zł + 23% podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/485/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. znajduje się w obszarach oznaczonych symbolami 10.UP.ML – teren usług publicznych, zabudowy letniskowej oraz 003.KDD1/2 – teren drogi publicznej dojazdowej. 
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym.
7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 5 lipca 2022 r. do dnia 26 lipca 2022 r.


 

Data powstania: wtorek, 5 lip 2022 14:04
Data opublikowania: środa, 6 lip 2022 10:00
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 144 razy