BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki –  158/2,
Numer KW – OL1P/00013682/2,
Powierzchnia nieruchomości – 300 m²,
Opis nieruchomości –  teren przeznaczony do użytkowania na cele rekreacyjne,                                                                                 
Roczna wysokość czynszu – 173,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 19.Zp – tereny publicznych plaż i kąpielisk oraz przystani wodnych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.07.2022r. do dnia 26.07.2022r.

 

 

Data powstania: wtorek, 5 lip 2022 14:06
Data opublikowania: środa, 6 lip 2022 10:01
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lip 2022 07:18
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 44 razy