BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Borki, dz. nr 10/2)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – obręb Borki, gmina Pisz,
Numer działki –  10/2,
Numer KW – OL1P/00013690/1,
Powierzchnia nieruchomości – 3524 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość rolna, niezabudowana, 
Cena nieruchomości – 176 200,00 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/305/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży. 
2. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
3. Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461) prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Działającemu na rzecz Skarbu Państwa. 
4. Na podstawie art. 2b ust. 1,2 nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa powyżej, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. 
5. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz nieruchomość stanowi teren zabudowy zagrodowej.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze 
jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym.
9. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
12. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2022 r.


 

Data powstania: piątek, 15 lip 2022 13:40
Data opublikowania: poniedziałek, 18 lip 2022 09:11
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 398 razy