BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Gdańska)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańskiej 14/16
2. Numer działki – 296/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00013131/5,
4. Powierzchnia nieruchomości – 452 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 16 o pow. użytkowej 29,35 m2, składający się z  kuchni, jednego pokoju,
   przedpokoju i łazienki z wc, usytuowany na I piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 14, 
   położonego w  Piszu przy ul. Gdańskiej.   
   Do lokalu mieszkalnego nr 16 należy piwnica oznaczona nr 16 o powierzchni 3,67 m2.
   Budynek składa się z 25 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 990,68 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 296/1 o powierzchni  452 m2 wynoszący    2935/99068.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 296/1 o pow.
    452 m2 wynoszącym 2935/99068 -  86.436,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta 
    trzydzieści sześć 00/100).    
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 4.321,80zł 
    (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden 80/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  21 lipca 2022 r.
    do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Data powstania: środa, 20 lip 2022 14:17
Data opublikowania: czwartek, 21 lip 2022 12:52
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 87 razy