BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLVII Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 LIPCA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom oraz wicedyrektorom szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego,
  a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć
  w szkołach podstawowych i zespole szkolno-przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.
 13. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                                                          Edmund Lipnicki

Data powstania: piątek, 22 lip 2022 08:30
Data opublikowania: piątek, 22 lip 2022 08:32
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 143 razy