BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r.  poz. 1029 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 sierpnia 2022 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

- nr 1670N droga krajowa nr 58 – Rybitwy – droga krajowa nr 58 (Kaliszki);

- nr 1656N droga powiatowa nr 1648N (Wielki Las) – Pogobie Średnie – droga powiatowa nr 1522N;

- nr 1648N droga krajowa nr 58 (Ruciane Nida) – Wiartel – droga krajowa nr 63 (Jeże);

- nr 1654N Zdunowo – droga powiatowa nr 1648N;

- nr 1773N – droga wojewódzka nr 610 – Krutyń – Rosocha – Karwica – droga powiatowa nr 1522N;

- nr 1777N Mikołajki – Wejsuny – droga krajowa nr 58;

- nr 4613 N ul. Bliska w Piszu;

- nr 4633N ul. Mickiewicza w Piszu;

- nr 4628N ul. Dworcowa w Piszu;

- nr 4616N ul. Jagodna w Piszu.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 35.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 03.08.2022 r. do dnia 01.09.2022 r.

Data powstania: wtorek, 2 sie 2022 14:32
Data opublikowania: środa, 3 sie 2022 15:00
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 18 razy