BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Dworcowa)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Dworcowa 4/5,
2. Numery działek – 352/4, 349/44,
3. Numer KW – OL1P/ 00023446/9,
4. Powierzchnia nieruchomości – 959 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 5 o pow. użytkowej 48,28 m2, składający się z  kuchni, trzech pokoi, łazienki,
   usytuowany na I piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4, położonego w  Piszu przy
   ul. Dworcowej.
   Do lokalu mieszkalnego nr 5 należy: piwnica oznaczona nr 5 o powierzchni 11,03 m2 ; wc o powierzchni 
   2,31 m2
   Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych i 1 lokalu niemieszkalnego o ogólnej powierzchni budynku
   520,78 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działkach nr  352/4 i 349/44 o powierzchni  959 m2 wynoszący   6162/52078
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działkach oznaczonych 
    Numerami 352/4 i 349/44 o pow.    959 m2 wynoszącym 6162/52078-  113.271,00 zł
   (słownie zł: sto trzynaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 5.663,60 zł 
    (słownie zł: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 60/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe
    związane z inną nieruchomością:  służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez
    działkę gruntu numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli
    działek gruntu numer 357/21 i 357/22, położonych w Piszu na ul. Gizewiusza. Wpisano z urzędu po
    odłączeniu działki gruntu o numerze 352/4 z Kw OL1P/00012877/9 i przeniesieniu jej do niniejszej księgi
    wieczystej.  
9. Budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 4 w Piszu wpisany jest do rejestru zabytków województwa
   warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WKZ
   534/1052/d/96 z dnia 30.05.1996 r.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece
   nad zabytkami jakiekolwiek działania, badania, prace, roboty, umieszczanie znaków czy urządzeń
   technicznych wymaga  stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
   Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na sprzedaż lokalu
   mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Dworcowej 4 – Pozwolenie znak: WUOZ-ELK.5173.8.2021.kk z dnia
   16.11.2021 r.
10. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
11. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
13. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2022 r. poz. 931) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  10 sierpnia 2022 r.
    do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Data powstania: środa, 10 sie 2022 13:05
Data opublikowania: środa, 10 sie 2022 14:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 232 razy