BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Mickiewicza)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,
Numer działki –  187/15,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 340 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena nieruchomości – 55.300,00 zł  + 23% podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI/445/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

3. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości  ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność gruntowa polegająca na prawie dojazdu i przechodu przez działkę numer 357/28, położoną w Piszu przy ul. Gizewiusza, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu numerem 357/21 i 357/22, położonych w Piszu na ul. Gizewiusza.

4.  W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 11 sierpnia 2022 r. 
 do dnia 1 września 2022 r.

Data powstania: środa, 10 sie 2022 14:08
Data opublikowania: środa, 10 sie 2022 14:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 337 razy