BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm,), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2022 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego na działce nr 1 położonej w obrębie geodezyjnym Kwik. 

            Zgodnie  z  art.  83a ust. 1   ustawy z dnia 16   kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (Dz. U. z 

2022 r. poz. 916)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 35.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Piszu i  Sołectwa wsi Kwik oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 12.08.2022 r.  do dnia 10.09.2022 r.

Data powstania: czwartek, 11 sie 2022 14:09
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2022 07:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 wrz 2022 07:34
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Michał Trusewicz
Artykuł był czytany: 172 razy