BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Klementowskiego)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego 11/8
2. Numer działki – 446/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00011496/7,
4. Powierzchnia nieruchomości – 884 m², 
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 8 o pow. użytkowej 36,37 m2, składający się z kuchni, dwóch pokoi, 
    przedpokoju, łazienki z wc, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego      
    nr 11,  położonego w  Piszu przy ul. Klementowskiego.         
    Do lokalu mieszkalnego nr 8 należy piwnica oznaczona nr 8 o powierzchni 3,32 m2.
    Budynek składa się z 80 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 3285,00 m2
    Lokal mieszkalny na czas nieokreślony jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy 
    posiadającego umowę najmu w/w lokalu    
- udział w nieruchomości oznaczonej nr działki 446/1  o powierzchni  884 m2 wynoszący
     3637/328500.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 446/1 o pow.
    884 m2 wynoszącym 3637/328500 -  300.200,00 zł (słownie: trzysta  tysięcy dwieście 00/100)
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 15.010,00 zł 
    (słownie: piętnaście tysięcy dziesięć 00/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  
    Nr  L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad
   zbycia oraz przyznania  pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz
   komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i
   dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy
   Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal mieszkalny został przeznaczony do
   sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu  
    zagospodarowania przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy 
    notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.     
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży
    lokalu i gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu 
    Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku 
    Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
     usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od 
     podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
     1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia  
     wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 24 sierpnia 2022 r.
    do dnia 14 września 2022 r.

Data powstania: czwartek, 25 sie 2022 13:36
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2022 14:36
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 111 razy