BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.16.2022.ER

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r. poz. 503/ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek złożony do tut. Urzędu w dniu 08.08.2022 r.  

 

Agrocentrum Sp. z o.o.,   ul. Kolejowa 1,  18 - 500 Kolno

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Mirosława Rutkowskiego

 

zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie: elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn-0,4kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV na działkach o nr 45/10, 45/14, 45/17, obręb Borki, gmina Pisz. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 62. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 26.08.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Borki. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 26.08.2022r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6
    1 lit. a i c RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 26 sie 2022 13:09
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2022 13:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 wrz 2022 09:26
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Agnieszka Kowalczuk
Artykuł był czytany: 296 razy