BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Snopki, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 116/2,
Numer KW – OL1P/00042360/1,
Powierzchnia nieruchomości – 16 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem drewnianym,
Roczna wysokość czynszu – 147,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1977 z dnia 4 lipca 2012r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem B.0.7.MU - teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.09.2022r. do dnia 22.09.2022r.

 

Data powstania: czwartek, 1 wrz 2022 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2022 08:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 wrz 2022 07:25
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 41 razy