BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczecnie ZPN.6733.20.2022.ER

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022 r. poz. 503/ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./ Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek złożony do tut. Urzędu w dniu 25.08.2022 r., złożony przez:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A

20-340 Lublin 

reprezentowanej przez pełnomocnika

Pana Adama Kulenko                                                 

zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej SN/nN, złącz kablowych i dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN na działkach o numerach geodezyjnych:

 • 19/109, 20/1, obręb Szczechy Małe,
 • 59, 77/1, 77/2, 91/2, 84, 588/1, obręb Rostki,
 • 220, 3, 4, 222, 557, 218/2, 1008, 218/1, 170, 216, 205/8, 204/20, 179/8, 204/7, 204/8, obręb Pilchy

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia można kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 13.09.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz przesłane do sołtysów wsi: Szczechy Małe, Rostki i Pilchy, w celu wywieszenia na tablicach ogłoszeń w Sołectwach Szczechy Małe, Rostki i Pilchy. Zawiadomienie stron zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 27.09.2022 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Data powstania: wtorek, 13 wrz 2022 10:30
Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2022 12:05
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 130 razy