BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Pisz 1, dz. nr 1431/18)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki –  1431/18,
Numer KW – OL1P/00022783/6,
Powierzchnia nieruchomości – 8232 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana
Cena nieruchomości – 386 900,00 zł  + 23% podatku VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/357/21 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości  położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
4. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/435/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz,  stanowi teren oznaczony symbolem 1PR – tereny zabudowy  produkcyjno-składowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
6. Nabywca uiści należność  stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt  nabywcy.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  21 września 2022 r. do dnia 12 października 2022 r.

Data powstania: środa, 21 wrz 2022 11:13
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2022 11:15
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 94 razy