BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - ul. Rybacka 6

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z gruntem-ul. Rybacka 6
 1. Położenie nieruchomości: PISZ ul. Rybacka 6
 2. Numery geod. działek: 420/6, 420/4
 3. Powierzchnia łączna działek: 63 m2
 4. Numer księgi wieczystej: 12877
 5. Opis nieruchomości:
  a) nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, o pow. użytkowej 97,54 m2. W części parterowej budynku znajdują się 2 pokoje, kuchnia, łazienka oraz 2 przedpokoje. Pierwsze piętro obejmuje 2 pokoje, 2 kuchnie, łazienkę, przedpokój i garderobę.
 6. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 7. Nabywca nieruchomości na własny koszt w ciągu 2 lat licząc od dnia jej nabycia dokona remontu obiektu łącznie z dachem, zgodnie z wymogami architektonicznymi, ustalonymi z konserwatorem zabytków. W przypadku niespełnienia podanych wyżej wymogów Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości.
 8. Cena nieruchomości gruntowej: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł).
 9. Cena budynku mieszkalnego, usytuowanego na gruncie wynosi 62.000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące zł)
 10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą nr XLII/420/2002 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 września 2002 r. została przeznaczona do sprzedaży.
 11. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 12. Nabywcy wniosą należność, stanowiącą cenę nieruchomości w drodze jednorazowej wpłaty przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753- 101300609 PKO BP S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu
 13. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodat- kowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową.
 15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 16. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29.08.2003 r. do dnia 19.09.2003 r.
Data powstania: wtorek, 2 wrz 2003 10:19
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2003 10:48
Data przejścia do archiwum: niedziela, 21 wrz 2003 09:37
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1751 razy