BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

BURMISTRZA PISZA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ZADANIE POD NAZWĄ „DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH”

                                                                                               

Burmistrz Pisza ogłasza z dniem 4 października 2022 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach zabytkowych”

Informacje dotyczące naboru wniosków 

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLIV/545/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 82 poz. 1336/ i Uchwała Nr XX/215/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków /Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego poz. 3562/

I. Cel przyznania dotacji

Ochrona zabytków materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

II. Czas realizacji zadania

Termin poniesienia wydatków ustala się od dnia podpisania umowy o udzieleniu dotacji. Realizacja zadania nie może trwać dłużej niż do dnia 30 listopada 2022 r.

III. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach zabytkowych” wynosi 28 000 zł. 

IV. Wkład własny

Wkład własny nie jest wymagany.

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż określona we wniosku o udzielenie dotacji. W takim przypadku wnioskodawca może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać wniosek.
 2. Kwota dotacji ze strony Gminy Pisz nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Pisz oraz innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie zadania i wysokość dotacji z budżetu Gminy Pisz nie przekroczy kwoty 28 000 zł.
 3. Przekazanie dotacji, szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy wyłonionym wnioskodawcą a Gminą Pisz

VI. Terminy i warunki realizacji zadań

 1. Zadanie winno być zrealizowane do dnia 30 listopada 2022 r.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym we wniosku.

VII. Podmioty, które mogą ubiegać się o udzielenie dotacji

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o udzielenie dotacji są wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, usytuowanego na terenie gminy Pisz, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

VIII. Składanie wniosków

Wnioski należy złożyć na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (wzór wniosku stanowi załącznik do Uchwały Nr XLIV/545/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).

We wniosku o udzielenie dotacji należy wskazać:

 • imię, nazwisko /nazwę/ i adres zamieszkania wnioskodawcy,
 • dane o zabytku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,
 • określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,
 • zakres prac, które mają być objęte dotacją,
 • termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem,
 • pozwolenie Warmińsko – Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, jeżeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego,
 • informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów.

Jeżeli składane są kopie ww. dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

IX. Termin składania wniosków

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy wysłać pocztą lub złożyć osobiście w wymaganym terminie (w zapieczętowanej kopercie) na adres:

Urząd Miejski w Piszu

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

z dopiskiem:

Dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach zabytkowych”

 

Wnioski należy składać do dnia 11 października 2022 r. do godz. 15.15. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Piszu.

      Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po upływie powyższego terminu ich naboru.

 X. Tryb i kryteria stosowane przy udzieleniu dotacji

Wszystkie wnioski spełniające kryteria formalne rozpatruje Burmistrz Pisza.

Wnioski będą oceniane wg kryteriów formalnych, do których należą:

a) złożenie wniosku na obowiązującym wzorze, podpisanego przez osoby upoważnione,

b) wypełnienie właściwych miejsc i rubryk we wniosku;

c) złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Do odrzucenia wniosku wystarczy zaistnienie jednej z w/w okoliczności.

XI. Rozstrzygnięcie o udzieleniu dotacji i ogłoszenie wyników

Rozstrzygnięcie o udzieleniu dotacji nastąpi do dnia 14 października 2022 r.

 

Informacja o przyznaniu dotacji podana zostanie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu,

b) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 paź 2022 13:20
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2022 15:11
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 84 razy